International Aerial Yoga Instructor Course And Intensive Training 24th

International Aerial Yoga Instructor Course And Intensive Training 24th "International Aerial Yoga School : World Yoga Alliance" 50 hours Instructor Course  & Intensive Aerial Yoga practice. Learning, understanding, communicate and…

Continue Reading International Aerial Yoga Instructor Course And Intensive Training 24th

Intensive Yoga Fly Training (IYFT) and Yoga Fly Instructor Course (YFIC)

Intensive YogaFly Training (IYFT) and YogaFly Instructor Course (YFIC) หลักสูตรการเทรนโยคะฟลายแบบเข้มข้น และ คอร์สครูสอนโยคะฟลาย หลักสูตรครูผู้สอน และผู้ฝึกโยคะฟลายแบบเข้มเข้น จำนวน 40 ชั่วโมง ที่จะทำให้คุณสามารถ เรียนรู้ เข้าใจ ถ่ายทอด และต่อยอดธุรกิจ ด้วยโยคะฟลาย คอร์สเทรนโยคะฟลายที่จะเปลี่ยนคุณไปทั้งชีวิต เน้นปฏิบัติจริงในการสอน หลังจากได้เรียนทฤษฎีเบื้องต้น ระยะเวลาการเทรน  6-10 เมษายน 2560…

Continue Reading Intensive Yoga Fly Training (IYFT) and Yoga Fly Instructor Course (YFIC)